Verwaltung Titgemeyer Osnabrück

Genel İş Koşulları

Genel İş Koşullarımızı burada bulabilirsiniz (sadece Almanca):

Teslimat ve ödeme koşulları

1. Koşulların geçerliliği
a) Titgemeyer turkey TTR SAN.VE TİC.A.Ş ve tüm müşterilerimiz arasındaki tüm teslimatlar, hizmetler, satışlar ve teklifler sadece bu teslimat ve ödeme koşulları kapsamında gerçekleşir. Böylece bu şartlar ayrıca münferiden sözleşmeye konu olmasalar bile şirketler nezdinde bundan sonraki tüm ticari ilişkilerde geçerlidir. Bu genel iş şartlarında "Tüketici" kavramı kullanıldığında, buradan anlaşılması gereken, bizimle bir sözleşme yapan ve ticari veya bağımsız mesleki bir faaliyet içerisinde olmayan gerçek kişilerdir. "Şirketler", bizimle ticari veya bağımsız amaçlarla bir sözleşme yapan gerçek, hukuki ve tüzel kişiliğe sahip şahıs şirketleridir. "Müşteriler" hem "tüketiciler" hem de "şirketlerdir".
b) Sözleşme tarafları, Titgemeyer turkey TTR SAN TİC.A.Ş  İstanbul merkez Mahkemeleri ,Çağlayan Mahkemesi, tarafından temsil edilir ve bu da Genel Müdür Mehmet Barış Dinç Çağlayan Mahkemesi, tarafından temsil edilir.
c) Bizim teslimat ve ödeme şartlarımızla uyum içerisinde olmayan müşteri genel iş şartlarını kesin olarak reddediyoruz. Müşterinin ticari onay yazıları tarafımızca kesin olarak reddedilmese de bizi yükümlülük altına sokmaz.
d) Sözleşme şartlarının bazılarının geçersiz olması sözleşmenin diğer hükümlerinin geçersiz olmasını sağlamaz.

2. Teklif ve sözleşme akdi
a) Tekliflerimiz değiştirilebilir olup bağlayıcı değildir. Kabul beyanları ve tüm siparişler hukuken geçerli olmaları için bizim onayımızı gerektirirler.
b) Teknik resimler, şekiller, ölçüler, ağırlıklar ve diğer hizmet verileri ancak kesin olarak sözleşme konusu oldukları durumda bağlayıcıdır.
c) Bize ait olan tüm teknik dokümanların mülkiyet ve telif hakları tarafımızca saklıdır. Öncesinde tarafımızca onaylanmadan üçüncü kişilere verilemezler.

3. Fiyatlar ve kargo ücretleri
Tüketicilerin siparişlerinde ve tüketicilerle yapılan sözleşmelerde aşağıdaki hususlar geçerlidir:
a) Fiyatlar Euro cinsinden yasal KDV dahil, iskonto ve diğer indirimler hariç olarak belirtilmiştir. Sipariş anındaki fiyatlar geçerlidir.
b) Malın değerine ilave olarak sipariş anında belirtilmiş olan nakliye ücretleri ödenmelidir. Müşteriyle mutabakat sağlayarak, siparişin özelliğinin gerektirdiğinden daha fazla nakliye ücreti talep etme hakkımızı kati şekilde saklı tutuyoruz. 
Tüm diğer sözleşmeler için aşağıdaki hususlar geçerlidir:
a) Belirleyici olan, sipariş onayında belirttiğimiz fiyatlar artı yasal KDV'dir. Hesaplama için belirleyici olan satıcı tarafından belirlenmiş olan ağırlıklar, adetler ve metrekare değerleridir. Sipariş onayında belirtmediğimiz ilave teslimat ve hizmetlerin bedeli ayrıca hesaplanır.
b) Belirtilmiş olan fiyatlar, ambalaj ve nakliye hariç fabrika teslimi fiyatlardır. Ambalaj ve nakliye ayrıca faturalandırılır. Yasal bir zorunluluk olmadığı durumlarda ambalaj iade alınmaz.
c) Sözleşme uyarınca teslimat süresi 4 ayı aşan siparişlerde ham madde fiyatlarında ve enerji giderlerinde önemli artışlar meydana gelmiş ise sözleşme tarafları fiyatın yeniden belirlenmesi için pazarlık yapmayı kabul ederler. Bu konuda bir anlaşma sağlanamazsa sözleşme taraflarının sözleşmeden cayma hakkı vardır. Bunun ötesinde başka haklar (ör. tazminat ve masrafları karşılama) söz konusu değildir.

4. Teslimat ve ifa zamanı
Tüketici olmayan müşterilerde aşağıdaki hususlar geçerlidir:
a) Teslimat zamanı ve süresi serbesttir ve bağlayıcı değildir; meğer ki açık bir şekilde aksi kararlaştırılmış olsun.
b) Teslimat zamanı ve süresi, mücbir sebepler, iş ihtilafı, huzursuzluklar, resmi tedbirler, tedarikçilerimizin bize teslimat yapamaması ve diğer öngörülemeyen, önlenemeyen ve önemli olaylarda uygun ölçülerde uyarlanır. Biz, makul sınırlar kapsamında en kısa sürede müşteriye gerekli bilgileri vermekle ve onun bize karşı olan yükümlülüklerini iyi niyet çerçevesinde değişen şartlara uyarlamakla yükümlüyüz.
c) Engellemeler 3 aydan uzun sürerse müşteri uygun bir süre daha verdikten sonra sözleşmenin henüz yerine getirilmemiş olan kısmından cayma hakkına sahiptir. Malın gönderilmesi bizim sorumluluğumuzda olmayan bir nedenden dolayı meydana gelen olağan dışı şartlar nedeniyle mümkün değilse bizim depolarımızın yeterli olmaması durumunda faturalama hakkımız saklı olmak kaydıyla bu malı maliyeti ve riski müşteri tarafından karşılanmak suretiyle başka bir depoda muhafaza etme hakkımız saklıdır.
d) Kısmı teslimat ve hizmet hakkımız saklıdır.
e) Belirli teslimat zamanı ve sürelerinin aşılmış olması, sözleşmeden caymak veya hizmet yerine tazminini isteyen müşteriyi hizmetin yerine getirilmesi için genel de iki hafta olan uygun bir ek süre verme yükümlülüğünden muaf tutmaz.

5. Talep üzerine teslimatlı çerçeve satın alma anlaşmaları
Tüketici olmayan bir müşteriyle bir satın alma sözleşmesi yapmışsak bundan farklı bir anlaşma söz konusu değilse ilave olarak aşağıdaki hususlar geçerlidir:
a) Sipariş onayından sonraki üç aylık bir mühletin sonunda bakiyenin talebi konusunda müşterimizden bağlayıcı bir planlama isteyebiliriz. Müşteri 3 haftalık bir mühlet sonunda bu talebimize yanıt vermezse talep planlaması için 2 haftalık bir ek süre verme ve bu sürenin sonunda talebin planlanması yine başarısız olursa sözleşmeden cayma hizmetin yerine tazminat talep etme hakkına sahibiz.
b) Mallar sözleşmede belirlenen süreler içerisinde talep edilmez veya kısmen talep edilirse malları maliyeti ve riski müşteri tarafından karşılanmak suretiyle başka bir yerde depolama hakkına sahibiz. Malın sözleşme süresi sonuna, yani son talep etme tarihine kadar tümüyle veya kısmen talep edilmemesi durumunda - talep etmek için tanınan uygun bir ek süre sonrasında - sözleşmenin tarafımızca henüz yerine getirilmemiş olan kısmından cayma ve hizmet yerine tazminat talep etme hakkına sahibiz.
c) Hizmet yerine teslim alınmamış olan malın satın alma fiyatı üzerinden götürü bir tazminat talep etme hakkına sahibiz ancak müşterimizin bir zararın söz konusu olmadığını veya götürü tutardan daha az bir zararımızın olduğunu ispat etme hakkı kati şekilde bulunmaktadır. Başkalarına yansıtılan tazminat hakları bundan muaftır.

6. Risk devri
Tüketici olmayan müşteriler için aşağıdaki düzenlemeler söz konusudur:
Eşyaların teslimatında risk, teslimata konu eşya nakliyeyi gerçekleştirecek olan kişiye teslim edildiğinde veya nakledilmek üzere bizim depomuzu terk ettiğinde müşteriye geçer. Nakliye yolu ve türü bizim tasarrufumuzdadır. Nakliye, fatura tarihinde geçerli olan navlun bedelleriyle fatura edilir. Değişiklik müşteri talebi ile gerçekleşmişse ambalaj şeklinin, nakliye şeklinin, teslimat yerinin veya navluna etkisi olan benzeri değişikliklerin neden olduğu nakliye giderlerindeki her türlü artış müşteri tarafından karşılanır. Malı kendisi teslim alan (kendisi alıcı) müşterilerde risk, malın mutabakat sağlanan yerde hazır edilmesi ve hazır edildiği bilgisinin müşteriye verilmesiyle birlikte müşteriye geçer. Müşteri gece ekspresi ile nakliye yapılmasını talep etmişse yani iş saatlerinin dışında ve alıcının yokluğunda dolayısıyla da teslim alma makbuzu olmaksızın teslimat yapılmasını talep etmişse nakliyeyi gerçekleştiren şirkete müşteri nezdinde bulunan kilitlenebilir ve böylece üçüncü kişilerin erişiminde olmayan bir mal deposu veya teslimat kutusu tanımlamalı ve bunu ör. anahtar teslim etmek veya erişim şifresini belirtmek suretiyle bu şirketin erişimine açmak zorundadır. Müşteri tarafından bu tür bir yer tanımlaması veya erişim imkanı sunulmamışsa teslimat gece ekspresi ile nakliyeyi gerçekleştiren tarafından malın müşteri tarafından belirlenmiş bir yere veya uygun bir yer tanımlaması yapılmamışsa nakliye şoförünün görevi gereği uygun gördüğü bir yere bırakmak şeklinde gerçekleştirilir. Müşteriyi, gece ekspresi ile yapılan nakliyelerde malın kaybı riskinin başka nakliye şekillerine göre daha fazla olduğu ve bunun da müşteri nezdinde zarara neden olabileceği konusunda uyarıyoruz.

7. Garanti
Tüketici olan müşterilerde yasal garanti hakkı şartları ve ayıplı ürün kanunları geçerlidir. Başka müşterilerle yapılan sözleşmelerde aşağıdaki hususlar geçerlidir:
a) Müşteri teslim aldığı malları en kısa sürede kusur ve özelliklerine ilişkin kontrol etmekle yükümlüdür. Bariz hatalar 14 gün içerisinde tarafımıza yazılı olarak şikayette bulunulmalıdır. Tüccarların karşılıklı ticari faaliyetlerinde ilgili Ticaret Kanunu saklıdır.
b) Müşteri malda bir kusur tespit ettiğinde, şikayetin nasıl çözüleceği konusunda mutabakat sağlanmadığı veya bağımsız bir inceleme gerçekleştirilmediği sürece bunun üzerinde tasarruf hakkını kullanamaz, yani bölemez, satamaz veya işleme alamaz.
c) Nakliye hasarları müşteri tarafından bize en kısa sürede bildirilmelidir. Müşteri gerekli formaliteleri şoför ile düzenlemelidir.
d) Haklı şikayette, şikayete konu malın tamiri veya yenisinin gönderilmesi kararı tarafımızca verilir. Birden fazla tamir işlemi gerçekleştirilebilir.
e) Müşterinin yanlış bilgilendirmesi, talimatlara aykırı depolama veya hatalı işlemler veya kullanım neticesinde ortaya çıkan hasarlar garanti kapsamında değildir.
f) Müşteri tarafından bize verilmiş uygun bir ek süre sonrasında kusurun giderilmesi veya yenisinin gönderilmesi tarafımızca sağlanamazsa müşteri başka haklardan muaf olarak sözleşmeden cayabilir veya satın alma bedelini düşürebilir.
g) Müşterinin bize şikayete konu kusurdan emin olma ve duruma göre gerekli olan hata giderme (tamir veya yenisinin gönderilmesi) işlemlerini gerçekleştirmek için fırsat ve gerekli süreyi tanımaması durumunda şikayetten doğacak olan tüm haklarını yitirir. Bu husus, madde 7 uyarınca şartların sağlandığı durumda kusurun neden olduğu hasarlar için geçerli değildir.

8. Sorumluluğun sınırlandırılması
a) Kasıt, ağır ihmal ve önemli sözleşme hükümlerinin ihlali durumunda ortaya çıkan hasarlar ve taahhüt edilen özelliklerde kusur olması durumlarında sorumluluk üstleniyoruz. Bunun haricinde bu sözleşme şartlarında kati şekilde tanınmamış olan tazminat hakları tüketici olmayan müşterilerde geçersizdir ve tüketici olmayan müşterilerde her durumda sözleşmenin onaylandığı tarihte öngörülebilen hasarlar ve tutar itibariyle malın teslimat değeri ile sınırlıdır.
b) Sorumluluğumuzun geçersiz veya sınırlı olduğu durumlarda bu husus aynı şekilde çalışanların, yasal temsilcilerin ve yardımcı kişilerin sorumluluğu için de geçerlidir. Basit yardımcı kişilerin ağır ihmalleri neticesinde meydana gelen hasarlarda tüketici olmayan müşteriye karşı sorumluluğumuz ancak tipik öngörülebilir hasarın giderilmesiyle sınırlıdır.
c) İspat yüküne ilişkin yasal düzenlemeler saklıdır.
d) Yukarıda belirtilen sorumluluk sınırlamaları Ürün Sorumluluk Kanunu, hayata, bedene veya sağlığa gelen zararlarda veya özel şahıslarca kullanılan eşyalara verilen hasarlar için geçerli değildir.

9. Zaman aşımı
Tüketici olmayan müşterilerin tüm hakları - hangi yasal nedenlere dayandıklarına bakılmaksızın - 12 ay sonra zaman aşımına uğrar. Kasıt veya art niyetli davranış ile Ürün Sorumluluğu Kanunu kapsamındaki haklar için yasal sınırlar geçerlidir. Zaman aşımı süresinin başlaması yasal düzenlemeler çerçevesinde gerçekleşir.

10. Ödeme
a) Şirketler tarafından iletişim araçlarıyla gerçekleştirilmiş olan sözleşmelerde satın alma bedeli, tüm masraflar ve özellikle navlun dahil olmak üzere faturanın düzenlenmesiyle birlikte ödenir. Bu sözleşmelerde fatura bedelinin ödenmesi başka bir ödeme şekli konusunda anlaşmaya varılmamışsa peşin, ödemeli veya Pay Pal üzerinden gerçekleştirilmelidir. Bu durumlarda faturanın düzenlenmesi sadece elektronik olarak yapılır. Fatura karşılığı yapılan satın alımlarda fatura bedeli malın müşteriye girişi itibariyle ödenir.
b) Tüm diğer sözleşmelerde tüm ödemeler fatura tarihini takip eden 30 gün içerisinde net tutar üzerinden yapılır. Farklı bir mutabakat sağlanmamışsa. Fatura tarihi itibariyle 10 gün içinde gerçekleştirilen peşin ve nakit dışı ödemelerde %2 iskonto uyguluyoruz.
c) Tüketici olmayan müşterilerde ayrıca aşağıdaki hususlar geçerlidir: Çek ve senetleri reddetme hakkımız kesin şekilde saklıdır. Bunların kabulü her durumda ifa uğruna edimdir. İskonto ve çek masrafları müşteri tarafından karşılanır ve hemen ödenmelidir. İlgili Kanunun sözleşme ile yürürlükten kaldırılması ve müşterinin farklı şartlarına rağmen müşterinin ödemeleri ile hangi alacakların karşılandığını belirliyoruz. Gecikme durumunda olağan banka faizlerini ancak asgari olarak İlgili Kanunun maddesi uyarınca belirlenen baz faiz oranının 8 puan üstünü talep etme hakkına sahibiz.
d) Müşteri sadece anlaşmazlığa konu olmayan veya yasal olarak tespit edilen alacakları mahsup etme hakkına sahiptir.

11. Mülkiyeti muhafaza kaydı
Bedeli tamamen ödeninceye kadar tarafımızdan teslim edilen tüm ürünlerimizin mülkiyet hakkı tarafımıza aittir. O zaman kadar tüketici olan müşteriler malları terhin edemez, teminat olarak mülkiyetini devredemez veya başka haklar tahmil edemez. Tüketici olmayan müşterilerde ilave olarak aşağıdaki hususlar geçerlidir:
a) Alıcının devam eden ticari ilişkimiz kapsamında bizden aldığı mallarda ticari ilişkimiz kapsamında alıcı nezdinde sözleşmeden kaynaklanan tüm alacaklarımız ödenene kadar mülkiyet hakkımızı saklı tutuyoruz. Aynısı, tek tek veya tüm alacaklar tarafımızdan câri bir faturaya alınmışsa ve balans çekilmiş ve müşteri tarafından kabul edilmişse de geçerlidir. Satış fiyatının alıcı tarafından ödenmesi ile bağlantılı olarak bize senet şeklinde (çek, senetli ödeme) bir taahhüt verilirse mülkiyet muhafazası, ödeyen taraf olarak alıcı tarafından senet ödenmeden sona ermemektedir. Müşterinin ödemeleri geciktirmesi durumunda ihtar sonrasında malı iade alma hakkımız ve satın alanın da iade etme yükümlülüğü bulunmaktadır.
b) Şartlı malın alıcı tarafından yeni bir taşınır mal olarak işlenmesi durumunda bununla yükümlü olmamamızla birlikte işlenen yeni mal bizim mülkiyetimize geçer. Bize ait olmayan mallarla işleme durumunda yeni malda, işleme sırasında şartlı malın diğer mala olan oranı kadar mülk sahibi oluruz. Şartlı mal bize ait olmayan mallarla İlgiliKanunun maddeleri uyarınca birleştirilir, karıştırılır veya çoğaltılırsa yasal düzenlemeler kapsamında ortak mülkiyet sahibi oluruz.. Müşterinin birleştirme, karıştırma veya çoğaltma yoluyla malın tek sahibi olması halinde müşteri, şartlı malın diğer malla birleştirilmesi, karıştırılması veya çoğaltılması sırasındaki oranı doğrultusunda bize ortak mülkiyet hakkı vermeyi şimdiden kabul eder. Müşteri bu durumda bizim mülkiyetimizde veya ortak mülkiyetimizde olan ve aşağıdaki hükümde aynı şekilde şartlı mal olarak geçerli olan malları bedelsiz olarak saklamakla yükümlüdür.
c) Şartlı mal tek başına veya bize ait olmayan mallarla birlikte satılırsa müşteri işleme alınan malın satışından doğacak alacakların şartlı malın değeri kadar olan kısmını tüm yan haklarıyla birlikte ve tüm diğer alacaklılardan öncelikli olarak şimdiden bize devretmektedir; devri kabul ediyoruz. Şartlı malın değeri, bizim faturamızdan tekabül eden tutardır ancak üçüncü şahısların hakları söz konusu olduğunda bu tutar dikkate alınmaz. Tekrar satılan malda ortak mülkiyetimizin bulunması durumunda alacakların temliki bizim ortak mülkiyetteki hisse değerimiz kadar olan tutarla sınırlıdır.
d) Müşteri şartlı malın tekrar satışı, kullanımı veya montajı konusunda sadece bilinen nizami iş sürecinde ve yukarıda anılan paragraflar anlamında alacakların bize temlik edilmesi ölçüsünde yetkili ve hak sahibidir. Müşteri, şartlı malın diğer tasarrufları, özellikle rehin veya teminat transferi konusunda yetkili değildir.
e) Müşteriyi kabili rücu olarak c) ve d) maddeleri uyarınca bize temlik edilen alacakları tahsil etme yetkisi veriyoruz. Biz kendi tahsil etme hakkımızı müşteri ödeme yükümlülüklerini - üçüncü şahıslar nezdinde de - yerine getirdiği sürece kullanmayacağız. Müşterimiz ödeme yükümlülüklerini ihlal ettiğinde talebimiz üzerine temlik ettiği alacakların borçlularını bize bildirmekle ve bu kişileri temlik konusunda bilgilendirmekle yükümlüdür; bunu üzerine biz de borçlulara temliki bildirme yetkisine sahibiz. Şartlı mal veya temlik edilen alacaklar üzerinde üçüncü kişilerin cebri icra tedbirleri hakkında müşteri bizi itiraz için gerekli olan belgelerle birlikte bilgilendirmekle yükümlüdür.
f) Ödemenin durdurulması veya iflas davasının başlamasıyla şartlı malın satış, kullanım veya işlem hakkı veya temlik edilen alacakları tahsil etmek hakkı sona erer; çek veya senedin protesto edilmesi durumunda da temlik hakkı sona erer. Bu durum iflas yöneticisinin hakları için geçerli değildir.g) Verilen teminatların değeri alacakları %20'den fazla aşarsa (duruma göre ön ödeme ve kısmi ödeme ile alacaklar azalırsa) tercih hakkı bizde olmak üzere teminatların geri verilmesi veya serbest bırakılmasına yükümlüyüz. İş ilişkisinden kaynaklanan tüm alacaklarının ödenmesi durumunda şartlı malın mülkiyeti ve temlik edilen alacaklar alıcıya geçer.

12. Veri koruma
İşbu maddeyle, ticari ilişkiler kapsamında edindiğimiz kişisel verilerin Federal Veri Koruma Yasasının düzenlemeleri çerçevesinde işleme alındığı konusunda müşteri bilgilendirilmiştir.

13. İfa yer, mahkeme yeri ve uygulanacak hukuk
a) Müşteri bir tüketici değilse bu sözleşmeden doğan tüm haklar ve yükümlülükler için teslimat, hizmet ve ödemelerde ifa yeri İstanbul dur.
b) Bu sözleşme kapsamında doğrudan veya dolaylı olarak ortaya çıkan tüm anlaşmazlıklarda (senet, çek ve başka evrak davaları da dahil olmak üzere) mahkeme yeri Osnabrück'tür, eğer müşteri bir tacir, kamu hukukuna tabi bir hukuki kişilik veya kamu hukukuna tabi bir özel sermaye ise.
c) Müşteri ile aramızdaki ticari şartlar ve tüm hukuki işlemler için sadece federal Almanya hukuku geçerlidir. Birleşmiş Milletlerin 11.04.1980 tarihli Uluslararası Mal Satışına Uygulanan Kanunun uygulanması söz konusu değildir.

İstanbul, Mayıs 2017