Verwaltung Titgemeyer Osnabrück

Všeobecné obchodní podmínky

Naše všeobecné obchodní podmínky najdete zde:

Dodací a platební podmínky

1. Platnost podmínek
a) Veškeré dodávky, služby, prodej a nabídky mezi firmou Titgemeyer GmbH & Co. KG a veškerými našimi zákazníky probíhají výhradně na základě těchto dodacích a platebních podmínek. Ty jsou platné pro firmy, a tím také pro všechny budoucí obchodní vztahy, i když nebudou znovu výslovně ujednány.
Pokud je v těchto Všeobecných obchodních podmínkách používán pojem „spotřebitel“, pak se pod ním rozumí všechny fyzické osoby , které s námi uzavřou smlouvu, které nelze zařadit do oboru živnostenské nebo samostatné profesní činnosti. „Firmy“ jsou fyzické, právní nebo právně způsobilé osobní společnosti, které s námi uzavírají smlouvu za živnostenskými nebo samostatnými výdělečnými účely. „Zákazníci“ jsou jak „spotřebitelé“, tak i „firmy“.
b) Smluvním partnerem je společnost Titgemeyer GmbH & Co. KG, Hannoversche Straße 97, 49084 Osnabrück, (Amtsgericht Osnabrück (Místní soud Osnabrück), HRA 2329), zastoupená společností GTO Beteiligungs-GmbH, zastoupenou řediteli Dietrich Leifert, (Místní soud Osnabrück, HRB 208590).
c) Všeobecné obchodní podmínky zákazníka, které jsou v protikladu s našimi dodacími a platebními podmínkami, tímto výslovně odmítáme. Obchodní potvrzující dopisy zákazníka nás nezavazují, ani když je výslovně nerozporujeme.
d) Neúčinnost jednotlivého smluvního ustanovení se nedotýká platnosti zbývající části smlouvy.

2. Nabídka na uzavření smlouvy
a) Naše nabídky jsou volitelné a nezávazné. Prohlášení o přijetí a veškeré objednávky vyžadují pro svoji právní účinnost naše potvrzení.
b) Výkresy, vyobrazení, rozměry, hmotnosti nebo ostatní údaje o výkonu jsou závazné jen tehdy, pokud to bylo výslovně ujednáno.
c) Vyhrazujeme si vlastnictví a autorské právo ke všem našim technickým podkladům. Bez našeho předchozího souhlasu nesmí být podklady předány třetím osobám.

3. Ceny a přepravní náklady
Pro objednávky od spotřebitelů, resp. pro smlouvy se spotřebiteli platí následující:
a) Ceny jsou uvedeny v EUR včetně zákonné daně z obratu bez skonta a dalších slev. Platí vždy ceny k okamžiku objednání.
b) Navíc k hodnotě zboží musí být při vyřízení objednávky uhrazeny vykázané přepravní náklady. Výslovně si vyhrazujeme právo, vyžadovat po domluvě se zákazníkem vyšší přepravní náklady, pokud by to mělo být potřebné na základě charakteru zakázky.
Pro všechny ostatní smlouvy platí následující ustanovení:
a) Rozhodující jsou ceny, uvedené v našem potvrzení zakázky, s připočtením příslušné zákonné daně z obratu. Rozhodující pro výpočet jsou prodejcem zjištěná hmotnost, počet kusů a počet čtverečních metrů. Dodatečné dodávky a služby, které nejsou obsažené v potvrzení zakázky, budou vyúčtovány samostatně.
b) Uvedené ceny platí ze závodu kromě balného a dopravného. Ty se účtují na faktuře samostatně. Obaly nejsou přebírány zpět, ledaže by pro to existovala zákonná povinnost.
c) Pokud u smluv se sjednanou dodací dobou, delší než 4 měsíce, dojde k podstatnému zvýšení cen surovin, jakož i nákladů na energie, zavazují se smluvní partneři, že zahájí jednání ohledně stanovení nových kupních cen. Nelze-li docílit dohody, jsou smluvní partneři oprávněni, od smlouvy odstoupit. Další nároky (např. náhrada škody a nákladů) jsou vyloučeny.

4. Dodací lhůty a doba plnění
U zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, platí následující:
a) Dodací lhůty a termíny jsou volitelné a nezávazné; ledaže by bylo výslovně sjednáno něco jiného.
b) Dodací lhůty a termíny jsou přiměřené při vyšší moci, stávkách, nepokojích, úředních opatřeních, výpadcích subdodavatelů našich dodavatelů a jiných nepředvídatelných, neodvratitelných a závažných událostech po dobu poruchy. Jsme vůči zákazníkovi povinni, v rámci možností neprodleně poskytnout potřebné informace a přizpůsobit jeho závazky změněným poměrům v dobré víře.
c) Pokud překážka trvá déle než 3 měsíce, je zákazník po přiměřeném poskytnutí náhradní lhůty oprávněn, ohledně ještě nesplněné části odstoupit od smlouvy. Je-li odeslání zboží v důsledku mimořádných okolností, které jsme nezavinili, nemožné, pak jsme nehledě na okamžité vyúčtování oprávněni, toto zboží na náklady a riziko zákazníka uskladnit jiným způsobem, pokud pro to naše skladovací prostory nedostačují.
d) Jsme oprávněni k částečným dodávkám a plněním.
e) Nesplnění určených dodacích lhůt a termínů zákazníka, který chce odstoupit od smlouvy nebo vyžaduje náhradu škody namísto požadování plnění, nezbavuje stanovení přiměřené dodatečné lhůty, pro vykonání plnění, zpravidla v době trvání dvou týdnů.

5. Kupní smlouvy na vyzvání
Pokud jsme se zákazníkem, který není spotřebitel, uzavřeli kupní smlouvu na vyzvání, pak navíc platí následující, pokud nebylo sjednáno něco odlišného:
a) Po uplynutí lhůty tří měsíců po potvrzení zakázky můžeme po našem zákazníkovi požadovat ještě chybějící, závazné rozdělení výzev. Pokud zákazník této výzvě během 3-týdenní výzvy nevyhoví, pak jsme oprávněni, stanovit 2-týdenní dodatečné lhůtu pro stanovení rozdělení a při neúspěšném uplynutí lhůty odstoupit od smlouvy a požadovat namísto plnění náhradu škody.
b) Pokud by výzvy k odběru zboží nebyly nebo nebyly úplně zasílány v dohodnutých termínech, resp. ke sjednaným termínům, pak jsme oprávněni, zboží na náklady a riziko zákazníka uskladnit jiným způsobem. Pokud by ke konci doby smlouvy, tedy poslední možnosti vyzvání, zcela nebo částečně zboží nebylo vyzváno, pak jsme – po uplynutí přiměřené dodatečné lhůty k odebrání oprávnění – odstoupit od smlouvy, pokud námi ještě není splněno, a místo plnění požadovat náhradu škody.
c) Jsme oprávněni, jako paušální náhradu škody místo plnění vyúčtovat nerealizovanou kupní cenu za neodebrané zboží, přičemž je našemu zákazníkovi výslovně povoleno, provést důkaz, že vůbec nevznikla nebo vznikla podstatně nižší škoda než je paušál. Tím nejsou dotčeny další nároky na náhradu škody.

6. Přechod rizik
U smluv se zákazníky, kteří nejsou spotřebiteli, platí následující pravidla:
Při dodávání předmětů přechází riziko na zákazníka, jakmile byl dodávaný předmět předán osobě, provádějící přepravu nebo za účelem odeslání opustil náš sklad. Výběr způsobu odeslání a druh odeslání je naší záležitostí. Dopravné se vypočte podle sazeb dopravy, platných ke dni výpočtu. Jakékoliv navýšení přepravních nákladů dodatečnou změnou druhu balení, přepravní cesty, místa určení nebo podobnými okolnostmi, ovlivňujícími přepravní náklady, je povinen nést zákazník, pokud zákazník dal ke změně podnět. U zákazníků, kteří si zboží vyzvedávají sami (samoodběratelé), přechází riziko při připravenosti zboží na sjednaném místě dodání a informováním zákazníka o připravenosti na zákazníka. Pokud by si zákazník přál zaslání nočním expresem, tedy odeslání zásilky mimo obvyklou pracovní dobu a v nepřítomnosti příjemce, a tím bez potvrzení příjmu, pak je povinen, firmě provádějící přepravu uvést uzamykatelný, třetím osobám nepřípustný sklad zboží nebo takový odstavný box u zákazníka a této firmě zaručit možnost přístupu, např. přenecháním klíče nebo přístupového kódu. Pokud zákazník takové sdělení a zaručení možnosti přístupu neprovede, pak bude dodání firmou provádějící přepravu nočním expresem realizováno uložením zásilky na zákazníkem uvedeném místě nebo při nedostatečné informaci na místě, které se přepravci jeví jako vhodné podle povinného posouzení. Upozorňujeme zákazníka na to, že při odeslání nočním expresem existuje zvýšené riziko ztráty zásilky oproti jiným druhům přepravy, které může vést k poškození u zákazníka.

7. Záruční plnění
Pro smlouvy se zákazníky, kteří jsou spotřebitelé, platí zákonná ustanovení nároků na záruční plnění a oprávnění z vady věci.
Pro smlouvy se všemi ostatními zákazníky platí následující pravidla:
a) za nedostatky ve smyslu § 434 OZ ručíme podle následujících pravidel: Zákazník je povinen, přijaté zboží neprodleně zkontrolovat, zda nevykazuje závady a má požadované vlastnosti. Zjevné závady musí být reklamovány vůči nám během 14 dní písemným oznámením. U oboustranných obchodních záležitostech mezi obchodníky zůstává § 377 OZ nedotčen.
b) Zjistí-li zákazník nedostatky u zboží, nesmí s ním disponovat, tzn. že nesmí být děleno, dále prodáváno, resp. dále zpracováváno, než se docílí dohody o vyřízení reklamace, resp. bude provedeno samostatné důkazní řízení.
c) Škody, způsobené přepravou, nám musí zákazník neprodleně oznámit. Potřebné formality je zákazník povinen vyřídit s přepravcem.
d) Při oprávněné reklamaci jsme oprávněni k odstranění závad reklamovaného zboží dle našeho uvážení nebo k náhradní dodávce. Jsou přípustné opakované dodatečné opravy.
e) Záruka se nevztahuje na škody, které vzniknout vlivem chybných údajů zákazníka, skladováním v rozporu s instrukcemi nebo chybným zpracováním nebo použitím.
f) Není-li během zákazníkem stanovené přiměřené následné lhůty možné odstranění závad nebo dodání náhradních dílů, pak je zákazník za vyloučení všech dalších nároků oprávněn jen odstoupit od smlouvy nebo snížit kupní cenu.
g) Pokud nám zákazník neposkytne příležitost a přiměřenou dobu, přesvědčit se o vytýkané vadě, a případně provést potřebné následné plnění (dodatečná oprava nebo dodávka náhradních dílů), odpadají všechny nároky z vad. To neplatí pro následné škody způsobené závadami, u kterých jsou splněny předpoklady podle č. 7.

8. Omezení odpovědnosti
a) Ručíme za škody při úmyslu, hrubé nedbalosti a porušení podstatných smluvních povinností, jakož i při chybějících přislíbených vlastnostech. Kromě toho jsou nároky na náhradu škody, které nejsou výslovně přiznány v těchto podmínkách, u zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, vyloučeny, v každém případě jsou ale u těchto zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, omezeny na škody, předvídatelné při uzavření smlouvy, a na výši podle hodnoty dodávky.
b) Pokud je naše ručení vyloučeno nebo omezeno, platí to odpovídajícím způsobem pro osobní ručení pracovníků, zákonných zástupců a pomocné síly. Ve všech případech hrubé nedbalosti, způsobené základními pomocnými silami, ručíme vůči zákazníkům, kteří nejsou spotřebiteli, jen náhradou typických, předvídatelných škod.
c) Zákonné úpravy důkazního břemena tím zůstávají nedotčeny.
d) Výše uvedená omezení ručení neplatí pro nároky ze zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, za škody z usmrcení, zranění nebo poškození zdraví nebo věcné škody na soukromě používaných předmětech.

9. Promlčení
Všechny nároky zákazníka, který není spotřebitelem, – lhostejno z jakých právních důvodů – se promlčují po 12 měsících. Pro úmyslné nebo lstivé jednání, a při nárocích podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku platí zákonné lhůty. Začátek promlčení se řídí zákonnými předpisy.

10. Platba
a) Kupní cena je u smluv, uzavřených firmou prostřednictvím dálkových komunikačních prostředků, splatná včet. veškerých nákladů, zejména přepravních, od vystavení faktury. Platby musí být u těchto smluv uhrazeny netto bez skonta nebo dalších odpočtů cestou zálohy, dobírky, nebo prostřednictvím Pay Pal, pokud nebyl dohodnut jiný způsob platby. Vystavení faktury je v těchto případech prováděno výhradně elektronickou formou. Kupní cena je při koupi na fakturu splatná v den doručení dodávky k zákazníkovi.
b) U všech ostatních smluv jsou veškeré platby splatné během 30 dní od data faktury netto. Pokud nebylo ujednáno nic jiného. U plateb v hotovosti i bezhotovostních plateb ve lhůtě 10 dní od data faktury poskytujeme 2 % skonto.
c) V obchodním styku se zákazníky, kteří nejsou spotřebiteli, platí navíc následující:
Výslovně si vyhrazujeme odmítnutí šeků a směnek. Přijetí je uskutečněno vždy jen za účelem plnění. Diskontní výdaje a výlohy na směnu jdou k tíži zákazníka a jsou okamžitě splatné. Za zrušení platnosti §§ 366, 367 OZ a oproti jiným uvedeným ustanovením zákazníka stanovíme při uzavření smlouvy, jaké požadavky jsou platbou zákazníka splněny. Od okamžiku prodlení jsme oprávněni, požadovat běžné bankovní úroky, minimálně ovšem 8 procentních bodů nad bankovním úrokem podle § 247 OZ.
d) Zákazník je oprávněn jen k zápočtu s nespornými nebo pravomocně zjištěnými pohledávkami.

11. Výhrada vlastnictví
Vyhrazujeme si vlastnictví na dodané zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Až do tohoto okamžiku nesmí zákazníci, který jsou spotřebitelé, zboží zastavit, z bezpečnostních důvodů převést vlastnictví nebo zatížit jinými právy.
U zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, platí navíc následující:
a) U zboží, které zákazník od nás odebírá v rámci probíhajícího obchodního vztahu, si vyhrazujeme vlastnictví, než jsou veškeré pohledávky vůči kupujícímu ze smluv, uzavřených za účelem obchodního spojení, uhrazeny. To platí i tehdy, když byly jednotlivé nebo veškeré pohledávky uvedeny na průběžné faktuře a vypočteno saldo a byly zákazníkem uznány. Je-li v souvislosti se zaplacením kupní ceny kupujícím oprávněné naše směnečné ručení (platba šekem, směnkou), pak výhrada vlastnictví nezaniká před proplacením směnky zákazníkem jako směnečníkem. Při prodlevě s platbou zákazníka jsme oprávněni ke zpětnému odběru zboží po napomenutí a kupující je povinen k vydání.
b) Je-li zboží s výhradou kupujícím zpracováno na novou movitou věc, probíhá zpracování pro nás bez toho, abychom tím byli zavázáni, nová věc se stává naším majetkem. Při zpracování společně s nám náležejícím zbožím získáváme spoluvlastnictví k nové věci podle poměru hodnoty zboží s výhradou k ostatnímu zboží v okamžiku zpracování. Je-li zboží s výhradou spojeno, smíšeno nebo přimíšeno s nám nenáležícím zbožím podle § 947, 948 OZ, pak se stáváme spoluvlastníkem v souladu se zákonnými ustanoveními. Získá-li zákazník spojením, smíšením nebo přimíšením výlučné vlastnictví, pak nám předává již nyní spoluvlastnictví podle poměru hodnoty zboží s výhradou k ostatnímu zboží k okamžiku spojení, smíšení nebo přimíšení. Zákazník je v těchto případech povinen věc, která je v našem vlastnictví nebo spoluvlastnictví, a která je rovněž považována za zboží s výhradou ve smyslu výše uvedených podmínek, bezplatně uschovat.
c) Je-li zboží s výhradou odprodáno samostatně nebo společně s nám náležejícím zbožím, pak nám zákazník již nyní postupuje pohledávku, vzniklou z dalšího zpracování ve výši hodnoty zboží s výhradou se všemi vedlejšími právy a předností před zbývajícími pohledávkami, my odstoupení přijímáme. Hodnotu zboží s výhradou představuje částka, vyplývající z naší faktury, která ovšem není brána na zřetel, pokud je to v rozporu s právy třetích osob. Je-li dále prodané zboží s výhradou v našem spoluvlastnictví, pak se postoupení pohledávky vztahuje na částku, která odpovídá hodnotě podílu na spoluvlastnictví.
d) Zákazník je oprávněn a zmocněn k dalšímu prodeji a použití nebo zpracování zboží s výhradou jen v běžné, řádné obchodní činnosti a jen s pravidlem, že je pohledávka skutečně postoupena nám ve smyslu výše uvedených odstavců. Zákazník není oprávněn k jiným způsobům disponování se zbožím s výhradou, zejména k zastavení nebo předání záruky.
e) Zmocňujeme zákazníka za výhrady odvolání k inkasu nám postoupené pohledávky podle odstavců c) a d). Nepoužijeme vlastní oprávnění k inkasu, dokud zákazník dostojí svým platebním závazkům – i vůči třetím osobám. Na naše vyžádání je zákazník při porušení svých platebních závazků povinen, uvést nám údaje dlužníků postoupené pohledávky a oznámit jim postoupení; my jsme pak zmocněni, dlužníkům rovněž oznámit postoupení. Zákazník je povinen, nás neprodleně informovat o exekučních opatřeních třetích osob, týkajících se zboží s výhradou nebo postoupené pohledávky, za předání podkladů, nezbytných k odvolání.
f) Se zastavením placení nebo zahájením insolvenčního řízení zaniká právo na další prodej, právo na používání nebo zpracování zboží s výhradou nebo zmocnění k inkasu postoupených pohledávek; při šekovém nebo směnečném protestu rovněž zaniká zmocnění k inkasu. To neplatí pro práva insolvenčního správce.
g) Překročí-li hodnota zahrnutých zajištění hodnotu pohledávek (příp. snížené o zálohy a dílčí platby) o více než 20 %, pak jsme povinni ke zpětnému převedení nebo uvolnění zajištění dle naší volby. Splacením všech pohledávek z obchodního spojení přechází vlastnictví ke zboží s výhradou a k postoupeným pohledávkám na kupujícího.

12. Ochrana údajů
Zákazník se tímto informuje o tom, že osobní údaje, získané v rámci obchodního spojení, zpracováváme v souladu s ustanoveními spolkového zákona o ochraně dat.

13. Místo plnění, soudní příslušnost a aplikované právo
a) Pro všechna práva a povinnosti, vyplývající ze smlouvy, platí pro obě části jako místo plnění, pokud zákazník není spotřebitel, pro dodávky, plnění a platby Osnabrück.
b) Výhradní soudní příslušností při všech sporech, vzniklých nepřímo či přímo ze smluvního poměru (i pro směnečné a ostatní listinné procesy) je Osnabrück, pokud je zákazník obchodník, právnická osoba veřejného práva nebo veřejnoprávní zvláštní majetek.
c) Pro tyto obchodní podmínky a všechny právní vztahy mezi námi a zákazníkem platí výhradně právo Spolkové republiky Německo. Aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ze 11.04.1980 je vyloučena.

Osnabrück, červenec 2015